قوانین و مقررات آموزشی از سال ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۹۰

ماده‌ ۳: دانشجو موظف‌ است‌ در هر نيمسال‌، در زمانی كه‌ دانشگاه‌ اعلام‌ می‌كند، برای ادامه‌ تحصيل‌ وانتخاب‌ واحد به‌ اداره‌ آموزش‌ مراجعه‌ كند. عدم مراجعه دانشجو در زمان مقرر به این مفهوم است که در صورت‌ ارائه عذر موجه‌، حق‌ انتخاب‌ واحد وادامه‌ تحصيل‌ را در آن‌ نيمسال‌ ندارد ولی آن‌ نيمسال‌ جزو مدت‌ مجاز تحصيل‌ وی محسوب‌ می‌شود.

ماده‌ ۴: دانشجو در يك‌ زمان‌ حق‌ نام‌ نويسی و ادامه‌ تحصيل‌ در بيش‌ از يك‌ رشته‌ و در هر رشته‌ بيش‌ از يك‌ گرايش‌ در يك‌ يا چند دانشگاه‌ را نخواهد داشت‌. در صورت‌ تخلف‌، از ادامه‌ تحصيل‌ در يكی از رشته‌های انتخابی به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ بررسی موارد خاص‌ وزارت‌ محروم‌ و سوابق تحصيلی وی باطل ‌ اعلام‌ می‌شود و دانشجو در اين‌ حال‌ موظف‌ است‌ كليه‌ هزينه‌های مربوط به‌ رشته‌ حذف‌ شده‌ را مطابق‌ تعرفه‌های تعيين‌ شده‌ به‌ دانشگاه‌ ذيربط بپردازد.

ماده ۱۱:هر دانشجو می‌تواند در هر نيمسال‌ تحصيلی حداقل‌ ۱۲ و حداكثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب‌ كند.

تبصره‌ ۱: در آخرين‌ نيمسال‌ تحصيلی، دانشجو از رعايت‌ شرط انتخاب‌ حداقل‌ ۱۲ واحد معاف‌ است‌.

تبصره‌ ۲: : در صورتيكه‌ دانشجو برای فراغت‌ از تحصيل‌ تنها يك‌ ‌ درس‌ باقيمانده‌ داشته‌ باشد با نظر دانشگاه‌ و تأیيد استاد مربوط، می‌تواند امتحان‌ آن‌ درس‌ را در طول‌ نيمسال‌ از طريق‌ معرفی به‌ استاد بگذراند.

تبصره‌ ۳: اگر دانشجويی در يك‌ نيمسال‌ ميانگين‌ كل‌ نمراتش‌ حداقل‌ ۱۷ باشد می‌تواند با نظر دانشگاه‌ درنيمسال‌ بعد حداكثر تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب‌ كند.

تبصره‌ ۴: در مواردی كه‌ دانشجو برای فراغت‌ از تحصيل‌ حداكثر ۲۴ واحد باقيمانده‌ داشته‌ باشد حتی اگرمشروط باشد، با نظر دانشگاه‌ می‌تواند تمامی واحدهای باقيمانده‌ را در يك‌ نيمسال‌ انتخاب‌ كند.

تبصره ۵: تعداد واحدهای انتخابی در دوره‌ تابستانی حداكثر ۶ واحد درسی است‌.

ماده‌ ۱۳: حداكثر مدت‌ مجاز تحصيل‌ در دوره‌های كاردانی و كارشناسی ناپيوسته‌ ۳ سال و در دوره‌های كارشناسی پيوسته‌ ۶ سال‌ است‌. در صورتيكه‌ دانشجو نتواند واحدهای دوره‌ را در حداكثر مدت‌ مجاز تحصيل‌ با موفقيت‌ بگذراند از دانشگاه‌ مربوط اخراج‌ می‌شود.

ماده‌ ۱۴: حضور دانشجو در تمام‌ جلسات‌ مربوط به‌ هر درس‌ الزامی است‌ و ساعات‌ غيبت‌ دانشجو در هر درس‌ نبايد از ۳/۱۶ مجموع‌ ساعات‌ آن‌ درس‌ تجاوز كند، در غير اين‌ صورت‌ نمره‌ دانشجو در آن‌ درس‌ صفر محسوب‌ می‌شود.

تبصره‌ ۱: در صورتيكه‌ غيبت‌ دانشجو در هر درس‌ بيش از ۳/۱۶ باشد ولی غيبت‌ او موجه‌ تشخيص‌ داده‌ شود آن‌ درس‌ حذف‌ می‌شود. در اين‌ حال‌ رعايت‌ حد نصاب‌ ۱۲ واحد در طول‌ نيمسال‌ برای وی الزامی نيست‌ ولی نيمسال‌ مذكور به‌ عنوان‌ يك‌ نيمسال‌ كامل‌ جزو سنوات‌ تحصيلی دانشجو محسوب‌ می‌شود.

تبصره‌ ۲: غيبت‌ در جلسات‌ دو هفته‌ اول‌ هر درس‌ به‌ دليل‌ حذف‌ و اضافه‌ يا به‌ هر دليل‌ ديگر مجاز نيست‌ و در صورت‌ پيشامد جزو ۳/۱۶ غيبت مجاز دانشجو محسوب‌ می‌شود.

ماده‌ ۱۵: غيبت‌ غير موجه‌ در امتحان‌ هر درس‌ به‌ منزله‌ گرفتن‌ نمره‌ صفر در امتحان‌ آن‌ درس‌ است‌ و غيبت‌ موجه‌ در امتحان‌ هر درس‌ موجب‌ حذف‌ آن‌ درس‌ می‌گردد. دانشجوی غایب بایستی حداکثر تا یک هفته پس از پایان امتحانات آن نیمسال علت غیبت موجه خود را با مدارک مستند به آموزش تسلیم تا در صورت موجه تشخیص دادن غیبت، نسبت به حذف درس یا دروس اقدام گردد. بدیهی است پس از سپری شدن موعد مقرر، دانشگاه از بررسی تقاضای دانشجو معذور و برای آن درس یا دروس، نمره صفر منظور خواهد شد.

ماده‌ ۱۶: تشخيص‌ موجه‌ بودن‌ غيبت‌ در جلسات‌ درس‌ و امتحان‌ برعهده‌ شورای آموزشی دانشگاه‌ يا كميته‌ منتخب‌ آن‌ شورا است‌.

ماده‌ ۱۸: (حذف تکدرس) در صورت‌ اضطرار، دانشجو می‌تواند تا پنج هفته‌ مانده‌ به‌ پايان نيمسال‌ تحصيلی فقط يكی از درس‌های نظری خود را با تأیيد گروه‌ آموزشی مربوط حذف‌ كند، مشروط بر آنكه‌ اولاً غيبت‌ دانشجو در آن‌ درس‌ بيش‌ از ۳/۱۶ مجموع‌ ساعات‌ آن‌ درس‌ نباشد و ثانياً تعداد واحدهای باقيمانده‌ وی از ۱۲ واحد كمتر نشود. در صورت موافقت با حذف اضطراری هر درس شهریه متغیر آن درس مسترد نمی‌گردد، بخشنامه (۷۸/۶/۲۷)/(۲۴/۱۱/۲۴۵۴) معاونت آموزشی وزارت.

ماده‌ ۱۹: حذف‌ كليه‌ درس‌های انتخابی در يك‌ نيمسال‌ تنها در صورتی مجاز است‌ كه‌ با تشخيص‌ شورای آموزشی مؤسسه‌ آموزش‌ عالی مربوط، دانشجو قادر به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در آن‌ نيمسال‌ نباشد. در اين‌ صورت‌ نيمسال‌ مزبور جزء حداكثر مدت‌ مجاز تحصيل‌ دانشجو محسوب‌ خواهد شد. در صورتی که دانشجو قادر به تحصیل در آن نیمسال نباشد، بایستی تقاضای خود را با مدرک مستند حداکثر تا یک هفته مانده به زمان حذف اضطراری (حداکثر تا ۶ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی) به دانشکده مربوطه ارائه تا به شورای آموزشی مؤسسه منعکس و در صورت موافقت، نسبت به حذف آن اقدام گردد.

ماده‌ ۲۰: ارزيابی پيشرفت‌ دانشجو در هر درس‌ بر اساس‌ ميزان‌ حضور، فعاليت‌ در كلاس‌، انجام‌ تكاليف‌ درسی و نتايج‌ امتحانات‌ بين‌ نيمسال‌ و پايان‌ نيمسال‌ صورت‌ می‌گيرد. استاد هر درس‌ مرجع‌ ارزيابی دانشجودر آن‌ درس‌ است‌.

ماده ۲۲: حداقل‌ نمره‌ قبولی در هر درس‌ ۱۰ است‌. دانشجويی كه‌ در امتحان پايان‌ ترم‌ هر يك‌ از دروس‌ الزامی مردود شود، در اولين‌ فرصت‌ ملزم‌ به‌ تكرار آن‌ درس‌ است‌. با اين‌ حال‌ نمرات‌ كليه‌ دروس‌ اعم‌ از (قبولی و ردی) در كارنامه‌ دانشجو ثبت‌ ودر محاسبه‌ ميانگين‌ منظور می‌شود.

تبصره‌: اگر دانشجويی در يك‌ درس‌ اختياری مردود شد به‌ جای آن‌ درس‌ می‌تواند از جدول‌ دروس‌ انتخابی در برنامه‌ مصوب‌، درس‌ ديگری را انتخاب‌ كند.

ماده‌ ۲۶: در پايان‌ هر نيمسال‌ تحصيلی، ميانگين‌ نمرات‌ دانشجو در آن‌ نيمسال‌ و ميانگين‌ كل‌ نمرات‌ او تا پايان‌ آن‌ نيمسال‌ و در پايان‌ دوره‌ تحصيلی، ميانگين‌ كل‌ نمرات‌ دانشجو محاسبه‌ و در كارنامه‌ وی ثبت‌ می‌شود.

تبصره‌ ۱: براي‌ محاسبه‌ ميانگين‌ نمرات‌، نمره‌ هر درس‌ در تعداد واحدهای آن‌ درس‌ ضرب‌ می‌شود و مجموع‌ حاصل‌ ضرب‌ها در تمام‌ دروسی كه‌ دانشجو برای آنها نمره‌ گرفته‌ است‌ (اعم‌ از ردی يا قبولی) بر تعداد كل‌ واحدهای اخذ شده‌ تقسيم‌ می‌شود.

تبصره‌ ۲: دوره‌ تابستانی به‌ عنوان‌ نيمسال‌ تحصيلی محسوب‌ نمی‌شود. نمرات‌ دروسی كه‌ دانشجو دردوره‌ تابستانی می‌گذراند تنها در محاسبه‌ ميانگين‌ كل‌ دانشجو محسوب‌ می‌گردد. به‌ همين‌ نحو نمرات‌ دانشجو در نيمسالی كه‌ الزاماً كمتر از ۱۲ واحد انتخاب‌ می‌كند و كسر بودن‌ واحدها خارج‌ از اراده‌ او است‌ نيز مانند دروس‌ تابستانی فقط در ميانگين‌ كل‌ او محاسبه‌ می‌شود ولی آن‌ نيمسال‌ جزو حداكثر مدت‌ مجازتحصيل‌ دانشجو محسوب‌ خواهد شد. در صورتی که دانشجو حداقل واحد را انتخاب نموده و بنا به دلایل موجه (بیماری یا هر علت دیگر) مبادرت به حذف درس یا دروس نماید به طوری که تعداد واحد باقیمانده زیر حد نصاب رسیده و با این تعداد واحد میانگین کمتر از ۱۲ کسب نماید، این نیمسال از لحاظ مشروطی یک نیمسال مستقل محسوب می شود. ولی چنانچه انتخاب واحد اولیه دانشجو خارج از اراده وی کمتر از حد نصاب باشد (کسر واحد به علت عدم ارائه درس یا علل دیگر) نمرات این نیمسال همانند ترم تابستانی در میانگین کل وی منظور و نیمسال مورد بحث در حداکثر مدت مجاز تحصیل محاسبه خواهد شد.

ماده‌ ۲۷: ميانگين‌ نمرات‌ دانشجو در هيچ‌ نيمسال‌ تحصيلي‌ نبايد كمتر از ۱۲ باشد در غير اين‌ صورت‌ نام‌‌نويسی دانشجو در نيمسال‌ بعد، به‌ صورت‌ مشروط خواهد بود.

ماده‌ ۲۸: دانشجويی كه‌ به‌ صورت‌ مشروط نام‌‌نويسی می‌كند، جز درآخرين‌ نيمسال‌ تحصيلی حق‌ انتخاب‌ بيش‌ از ۱۴ واحد درسی در آن‌ نيمسال‌ را ندارد.

ماده‌ ۲۹: در صورتيكه‌ ميانگين‌ نمرات‌ دانشجو در دوره‌های كارشناسی وكارشناسي‌ ارشد پيوسته‌ در سه‌ نيمسال‌ متوالی يا ۴ نيمسال‌ متناوب‌ و در دوره‌های كاردانی و كارشناسی ناپيوسته‌ در دو نيمسال‌ تحصيلی، اعم‌ از متوالی يا متناوب، كمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله‌ای كه‌ باشد، از ادامه‌ تحصيل‌ محروم‌ می‌شود.

ماده‌ ۳۳: دانشجو می‌تواند در هريك‌ از دوره‌های كاردانی و كارشناسی ناپيوسته‌ حداكثر براي‌ يك نيمسال‌ و در‌دوره‌ كارشناسی پيوسته‌ براي‌ دو نيمسال متوالی يا متناوب‌ از مرخصی تحصيلی استفاده‌ كند.

تبصره‌: مدت‌ مرخصی تحصيلی، جزء حداكثر مدت‌ مجاز تحصيل‌ دانشجو در هر دوره‌ محسوب‌ می‌شود. با توجه به مصوبه جلسه ۲۹۷ مورخ ۷۹/۴/۱۹ شورایعالی برنامه‌ریزی «مادران شاغل به تحصیل، در تمام رشته‌های دانشگاهی در تمام مقاطع تحصیلی می‌توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان، (علاوه بر مرخصی مجاز دوره) بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کنند.»

ماده‌ ۳۴: تقاضای مرخصی تحصيلی بايد به‌ صورت‌ كتبي‌، حداقل‌ ۲ هفته‌ قبل‌ از شروع‌ نام‌‌نويسی هر نيمسال‌، توسط دانشجو به‌ اداره‌ كل‌ آموزش‌ دانشكده‌ يا دانشگاه‌ تسليم‌ گردد.

در صورت درخواست دانشجو جهت مرخصی طبق ماده ۳۴ و موافقت مؤسسه، دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت آن نیمسال می‌باشد.
چنانچه دانشجویی پس از حذف و اضافه تا پایان نیمسال درخواست حذف ترم نماید شهریه ثابت و متغیر وی مسترد نخواهد شد. «بخشنامه (۷۸/۶/۲۷)/(۲۴/۱۱/۲۴۵۴)»

ماده‌ ۳۵: ترك‌ تحصيل‌ بدون‌ كسب‌ اجازه‌ از دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌، انصراف‌ ازتحصيل‌ محسوب‌ می‌شود و دانشجوی منصرف‌ از تحصيل‌ حق‌ ادامه‌ تحصيل‌ ندارد.

تبصره‌: در موارد استثنایی كه‌ دانشجو ترك‌ تحصيل‌ خود را موجه‌ می‌داند بايد دلايل‌ آن‌ را حداقل‌ يك‌ ماه‌ قبل‌ از پايان‌ همان‌ نيمسال‌ به‌ دانشگاه‌ ارائه‌ دهد. در صورت‌ تاييد موجه‌ بودن‌ ترك‌ تحصيل‌ توسط دانشگاه‌ آن‌ نيمسال‌ جزو مرخصی تحصيلی دانشجو محسوب‌ می‌شود.

ماده‌ ۳۶: دانشجويی كه‌ بخواهد از تحصيل‌ منصرف‌ شود، بايد درخواست‌ انصراف‌ خود را شخصاً به ‌اداره‌ آموزش‌ دانشگاه‌ تسليم‌ نمايد. اين‌ دانشجو مجاز است‌ فقط برای يك‌ بار در فاصله‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ درخواست‌، تقاضای انصراف‌ خود را پس‌ بگيرد پس‌ از انقضای اين‌ مهلت‌، حكم‌ انصراف‌ از تحصيل‌ وی صادر می‌شود و دانشجو پس‌ از آن‌ حق‌ ادامه‌ تحصيل‌ در آن‌ دوره‌ را ندارد. پس از ثبت نام نهایی چنانچه دانشجویی تا قبل از حذف و اضافه، انصراف دائم نماید فقط شهریه متغیر وی مسترد خواهد. لکن پس از گذشت ۲ هفته از آغاز نیمسال تحصیلی (پس از حذف و اضافه) شهریه ثابت و متغیر مسترد نخواهد شد.

ماده‌ ۴۴: دانشجوی متقاضی انتقال‌ بايد درخواست‌ انتقال‌ خود را با ذكر مورد، حداقل‌ ۶ هفته‌ قبل‌ از شروع‌ نيمسال‌ تحصيلی به‌ اداره‌ آموزش‌ دانشگاه‌ مبدأ تسليم‌ نمايد. دانشجویان در صورت انتقال دائم به سایر دانشگاه‌ها باید شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال کامل تا سقف ۱۶ واحد را بپردازند.

ماده‌ ۴۶: در صورت‌ انتقال‌، فقط واحدهای گذرانده‌ شده‌ دانشجو كه‌ نمرات‌ آنها ۱۲ و يا بالاتر است پذيرفته‌ می‌شود و پذيرفتن‌ واحدهایی‌ كه‌ نمرات‌ آنها كمتر از ۱۲ است‌ برعهده‌ دانشگاه‌ مقصد است‌. در هرحال‌ حذف‌ احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است‌ كه‌ وی امكان‌ گذراندن واحدهای باقيمانده‌ خود را در طول‌ مدت‌ مجاز تحصيل‌ داشته‌ باشد.

تبصره‌: تمام‌ نمرات‌ درسی دانشجو در دانشگاه‌ مبدأ اعم‌ از قبولی يا ردی و سوابق‌ آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عيناً در كارنامه‌ دانشجو ثبت‌ و نمرات‌ دروس‌ گذرانده‌ پذيرفته‌ نشده‌ فقط در‌ محاسبه‌ ميانگين‌ كل‌ او محسوب‌ می‌شود.

ماده‌ ۴۸: انتقال‌ دانشجو در طول‌ مدت‌ تحصيل‌ در هر مقطع‌ تحصيلی فقط برای يك بار مجاز است‌.

ماده‌ ۵۸: در صورت تغییر رشته دروسی كه‌ دانشجو در رشته‌ قبلی گذرانده‌ است‌ در گروه‌ آموزشی رشته‌ جديد بررسی و معادل‌سازی می‌شود و فقط دروسی از وی پذيرفته‌ می‌شود كه‌ به‌ تشخيص‌ گروه‌ آموزشی با دروس‌ رشته‌ جديد، اشتراك‌ محتوايی داشته‌ باشد و نمره‌ هر يك‌ از آن‌ دروس‌ نيز از ۱۲ كمتر نباشد.

تبصره ۱: دروس‌ پذيرفته‌ شده‌ در كارنامه‌ دانشجو ثبت‌ و نمرات‌ آنها در‌ محاسبه‌ ميانگين‌ كل‌ منظور می‌شود ولی نمرات‌ دروس‌ پذيرفته‌ نشده‌ بدون‌ احتساب‌ در ميانگين‌ در كارنامه‌ دانشجو باقی می‌ماند. در‌ اين حال‌ چنانچه ميانگين ‌كل واحدهای پذيرفته نشده‌ او كمتر از‌ ۱۲ باشد،‌ جمعاً به‌ عنوان يك نيم سال‌ مشروطی برای دانشجو دررشته‌ جديد منظور‌ می‌شود.

ماده‌ ۶۱: متقاضی تغيير رشته‌ بايد درخواست‌ خود را همراه‌ مدارك‌ لازم‌، حداقل‌ ۶ هفته‌ پيش‌ از شروع نيمسال‌ تحصيلی به‌ اداره‌ آموزش‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ خود تسليم‌ نمايد.

ماده‌ ۶۳: معادل‌ سازی و پذيرش‌ دروسی كه‌ قبول‌ شدگان‌ آزمون‌ سراسری قبلاً در دانشگاه‌ها يا ديگرمقاطع‌ تحصيلی گذرانده‌اند با رعايت‌ شرايطی به‌ شرح‌ زير مجاز‌ است‌:
- دانشگاه قبلی و مدارك‌ تحصيلی آن‌ مورد تأیيد‌ وزارت‌ علوم، ‌تحقيقات و ‌فن‌آوری ‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی باشد.
- محتوای آموزشی دروس‌ گذرانده‌ شده‌ دانشجو با دروس‌ رشته‌ جديد به‌ تشخيص‌ گروه‌ آموزشی اشتراك‌ محتوايی داشته‌ و نمره‌ هر يك‌ از دروس‌ از ۱۲ كمتر‌ نباشد.

تبصره‌ ۱: نمرات‌ دروس‌ پذيرفته‌ شده‌ از دانشجو در محاسبه‌ ميانگين‌ نيمسال‌ محسوب‌ نمی‌شود ولی‌ درمحاسبه‌ ميانگين‌ كل‌ دانشجو محسوب‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۲: به ازای هر ۲۰ واحد از دروس‌ پذيرفته‌ شده‌ دانشجو يك‌ نيمسال‌ تحصيلی از حداكثر مدت‌ مجازتحصيل‌ وی كاسته‌ می‌شود. به ازای هر یک واحد درسی پذیرفته شده، دانشجو موظف به پرداخت ۵٪ شهریه ثابت یک نیمسال می‌باشد. «بخشنامه (۷۸/۶/۲۷)/(۲۴/۱۱/۲۴۵۴)»

ماده‌ ۶۵: ميانگين‌ كل‌ نمرات‌ دانشجويان‌ در پايان‌ دوره‌ تحصيل‌، بايد حداقل‌ ۱۲ باشد، تا در رشته‌ تحصيلی خود حسب‌ مورد مدرك‌ كاردانی يا كارشناسی دريافت‌ كند در صورتی كه‌ ميانگين‌ نمرات‌ دانشجو از ۱۲ كمتر باشد، چنانچه‌ از نظر طول‌ تحصيلی مانعی نداشته‌ باشد، می‌تواند حداكثر تا ۲۰ واحد درسی از درس‌هایی را كه‌ با نمره‌ كمتر از ۱۲ قبول‌ شده‌ است‌ در يك‌ نيمسال‌ تحصيلي «در دوره‌ كاردانی» و ۲ نيمسال تحصيلی «در دوره کارشناسی» مجدداً‌ انتخاب‌ و آن‌ دروس‌ را تكرار كند تا ميانگين‌ كل‌ خود را جبران‌ نمايد. در اين‌ صورت‌ نمرات‌ دروس‌ تكراری علاوه‌ بر نمرات‌ قبلی در كارنامه‌ دانشجو ثبت‌ و در محاسبه‌ ميانگين‌ كل‌ نمرات‌ او محسوب‌ می‌شود.

تبصره‌ ۱: دانشجویی كه‌ نتواند يا نخواهد از مقررات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ استفاده‌ كنند و يا عليرغم‌ استفاده‌ ازآن‌ نتواند كمبود ميانگين‌ كل‌ نمرات‌ خود را جبران‌ نمايد، در صورتيكه‌ مقطع‌ تحصيلی او كاردانی است‌ ازتحصيل‌ محروم‌ و اخراج‌ می‌شود و در صورتی كه‌ در مقطع‌ كارشناسی يا كارشناسی ارشد پيوسته‌ باشد براساس‌ ماده‌ ۳۰ و تبصره‌ آن‌ می‌تواند با اخذ مدرك‌ تحصيلی مقطع‌ پایین‌‌تر فارغ‌التحصيل‌ شود.