برنامه امتحانی دروس ناتمام نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸


روز امتحان
تاریخ امتحان
دانلود فایل
روز اول -دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ فایل روز اول
روز دوم-سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ فایل روز دوم
روز سوم-چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ فایل روز سوم
روزچهارم-پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ فایل روز چهارم
روزپنجم-شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ فایل روز پنجم
روزششم -یکشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ فایل روز ششم