جهت مشاهده تاریخ ثبت‌نام، مقطع خود را انتخاب نمایید:

جهت مشاهده مدارک لازم برای ثبت‌نام اینجا را کلیک کنید.
ضمن تبریک، داوطلبان گرامی که در مقطع کارشناسی ارشد در موسسه بهار قبول شده اید خواهشمند است جهت ثبت نام حضوری به همراه مدارک لازم که در سایت موسسه اعلام شده است تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ از ساعت ۸ الی۱۴ به واحد کتابخانه مراجعه فرمائید

ضمن تبریک، داوطلبان گرامی در مقطع کارشناسی پیوسته با سوابق تحصیلی که در موسسه بهار قبول شده اید خواهشمند است برابر جدول زیر جهت ثبت نام مدارک لازم که در سایت موسسه اعلام شده است مراجعه فرمائید.

جهت مشاهده تاریخ ثبت نام اینجا را کلیک نمایید.

 روز و تاریخ ثبت نام  ترتیب حرف اول نام و نام خانوادگی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ الف – ب – پ – ت – ث – ج - چ

پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ح – خ – د – ذ – ر – ز - ژ

شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ س – ش – ص – ض- ط – ظ - ع – غ – ف -ق

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ک – گ – ل – م – ن – و – ه – ی

سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ لغایت پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ کلیه کسانی که در روزهای فوق موفق به ثبت نام نشده اند.
ضمن تبریک، داوطلبان گرامی که در مقطع کارشناسی پیوسته در موسسه بهار قبول شده اید خواهشمند است جهت ثبت نام حضوری به همراه مدارک لازم که دروب سایت موسسه اعلام شده است از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲تا ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ از ساعت ۸ الی۱۴ به واحد کتابخانه مراجعه فرمائید.