مدیر تحصیلات تکمیلی

ارتقاء سطح دانش و تربیت متخصص مورد نیاز از راهبردهای اصلی دوره های تحصیلات تکمیلی است. در این راستا تهیه و تدوین برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و فراهم نمودن امکانات مناسب در زمینه گسترش دوره های تخصصی از اهداف مدیریت تحصیلات تکمیلی است.

وظایف
  • ایجاد زمینه های اجرایی برنامه های مصوب
  • تدوین و پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب ضوابط مصوب
  • بررسی آئین‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها
  • تدوین راهبردها و برنامه ریزی دروس دوره های تحصیلات تکمیلی
  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره‎های تحصیلات تکمیلی
  • بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در مؤسسه و ارزیابی نحوه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
  • بررسی پیشنهاد تاسیس رشته‎ها و دوره‎های تحصیلات تکمیلی جدید

کارشناسان