تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بهار

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
شروع کلاس ها ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
حذف تکدرس از ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
پایان کلاس ها ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
جبرانی از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
امتحانات (۱۲ روز کاری) از ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
شروع کلاس ها ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
مهلت تحویل فرم‌های مهمانی از ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
حذف تکدرس از ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
پایان کلاس ها ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
جبرانی از ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
امتحانات (۱۲ روز کاری) از ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
دوره تابستان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
شروع کلاس ها ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
پایان کلاس ها ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
جبرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
امتحانات (۴ روز کاری) از ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۱