تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بهار

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
شروع کلاس ها ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
حذف تکدرس از ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
پایان کلاس ها ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
جبرانی از ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
امتحانات (۱۳ روز کاری) از ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
شروع کلاس ها ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
مهلت تحویل فرم‌های مهمانی از ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
حذف تکدرس از ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
پایان کلاس ها ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
جبرانی از ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
امتحانات (۱۳ روز کاری) از ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
دوره تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
شروع کلاس ها ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
پایان کلاس ها ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
امتحانات (۴ روز کاری) از ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۱۳