تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بهار

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
شروع کلاس ها ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
حذف تکدرس از ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
پایان کلاس ها ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
جبرانی از ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ لغایت ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
امتحانات (۱۲ روز کاری) از ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
شروع کلاس ها ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
مهلت تحویل فرم‌های مهمانی از ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
حذف تکدرس از ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
پایان کلاس ها ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
جبرانی از ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
امتحانات (۱۲ روز کاری) از ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
دوره تابستان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
شروع کلاس ها ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
پایان کلاس ها ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
جبرانی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
امتحانات (۴ روز کاری) از ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۱