تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بهار

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شروع کلاس ها ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
حذف تکدرس از ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
پایان کلاس ها ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
جبرانی از ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
امتحانات (۱۳ روز کاری) از ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
شروع کلاس ها ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
مهلت تحویل فرم‌های مهمانی از ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
حذف تکدرس از ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
پایان کلاس ها ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
جبرانی از ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
امتحانات (۱۳ روز کاری) از ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
دوره تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸