تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بهار

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
شروع کلاس ها ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
حذف تکدرس از ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
پایان کلاس ها ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
جبرانی از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
امتحانات (۱۲ روز کاری) از ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
شروع کلاس ها ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
مهلت تحویل فرم‌های مهمانی از ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
حذف تکدرس از ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
پایان کلاس ها ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
امتحانات (۱۲ روز کاری) از ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
شروع کلاس ها ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
پایان کلاس ها ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
امتحانات (۴ روز کاری) از ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۳۰