تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی بهار

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
شروع کلاس ها ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
حذف تکدرس از ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
ارزشیابی اساتید از ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
پایان کلاس ها ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
جبرانی از ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
امتحانات (۱۳ روز کاری) از ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
انتخاب واحد تحت وب از ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
انتخاب واحد حضوری از ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
شروع کلاس ها ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
حذف و اضافه تحت وب از ۱۳۹۹/۱۲/۰۲لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
حذف و اضافه حضوری از ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
حذف تکدرس از ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۶
ارزشیابی اساتید از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
پایان کلاس ها ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
جبرانی
امتحانات (۱۳ روز کاری) از ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
دوره تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
انتخاب واحد تحت وب از ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
انتخاب واحد حضوری از ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
شروع کلاس ها ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
ارزشیابی اساتید
پایان کلاس ها ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
امتحانات (۴ روز کاری) از ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۲۸