تلفن‌های مؤسسه ۳۸۸۴۲۱۱۵ - ۳۸۸۱۳۷۷۵ - ۳۸۸۳۷۱۹۹ - ۳۸۸۱۷۱۱۴ (۰۵۱)
نمابر ۳۸۸۱۷۰۱۹ (۰۵۱)
نام مسئول سمت داخلی
آقای غفوریان مدیر آموزش ۱۰۳
خانم مهندس قریش الحسینی مدیر امور مالی ۱۰۴
خانم مهندس صابریان امور فارغ التحصیلان، امور پژوهشی، کارشناس آموزش (امور کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک و روانشناسی، کارشناسی پیوسته مهندسی برق) ۱۰۵
خانم جمشیدیان کارشناس آموزش (امور کارشناسی ارشد برق- قدرت، کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر، مدیریت صنعتی و حسابداری، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی)، امور مربوط به ورودی‌های جدید و دانشجویان اتباع ۱۰۶
خانم مهندس کاظمی مسئول آزمایشگاه ها، سایت، امور کلاسها و کارشناس آموزش (امور کارشناسی پیوسته روانشناسی و زبان انگلیسی) ۱۰۷
خانم بهمن کارشناس حسابداری ۱۰۸
آقای رضوی مدیر حراست ۱۰۹
خانم مهندس دیلجانی مسئول انفورماتیک و دفتر ریاست ۱۱۰
آقای خورشاهی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی ۱۱۲
آقای مهندس میرباذل مسئول کارآموزی و مدرس ۱۱۳
خانم جمالیان امور فرهنگی و کتابخانه ۱۱۵
خانم مهندس ایزدپناهی مدیر گروه برق ۱۱۶
آقای مهندس محمدزاده کوثری مدیر گروه کامپیوتر ۱۱۶
خانم دکتر خانقایی مدیر گروه روانشناسی ۱۱۶
خانم ریاحی نژاد مدیر گروه حسابداری و مدیریت ۱۱۶