تلفن‌های مؤسسه ۳۸۸۴۲۱۱۵ - ۳۸۸۱۳۷۷۵ - ۳۸۸۳۷۱۹۹ - ۳۸۸۱۷۱۱۴ (۰۵۱)
نمابر ۳۸۸۱۷۰۱۹ (۰۵۱)
نام مسئول سمت داخلی
آقای غفوریان مدیر آموزش ۱۰۳
خانم مهندس قریش الحسینی مدیر امور مالی ۱۰۴
خانم مهندس صابریان امور فارغ التحصیلان، امور پژوهشی، کارشناس آموزش (امور کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک، کارشناسی پیوسته مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر) ۱۰۵
خانم جمشیدیان کارشناس آموزش (امور کارشناسی ارشد برق- قدرت، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی)، امور مربوط به ورودی‌های جدید و دانشجویان اتباع ۱۰۶
خانم مهندس کاظمی مسئول آزمایشگاه ها، سایت، امور کلاسها و کارشناس آموزش (امور کارشناسی پیوسته روانشناسی، حسابداری، مدیریت و زبان انگلیسی) ۱۰۷
خانم بهمن کارشناس حسابداری ۱۰۸
آقای رضوی مدیر حراست ۱۰۹
خانم مهندس دیلجانی مسئول انفورماتیک و دفتر ریاست ۱۱۰
آقای خورشاهی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی ۱۱۲
آقای مهندس میرباذل مسئول کارآموزی و مدرس ۱۱۳
خانم جمالیان امور فرهنگی و کتابخانه ۱۱۵
خانم مهندس ایزدپناهی مسئول برنامه ریزی و مدیر گروه برق ۱۱۶
آقای مهندس محمدزاده کوثری مسئول برنامه ریزی و مدیر گروه کامپیوتر ۱۱۶
خانم خانقایی مسئول برنامه ریزی و مدیر گروه روانشناسی ۱۱۶