تلفن‌های مؤسسه ۳۸۸۴۲۱۱۵ - ۳۸۸۳۷۱۹۹ - ۳۸۸۱۷۱۱۴ (۰۵۱)
نمابر ۳۸۸۱۷۰۱۹ (۰۵۱)
نام مسئول سمت داخلی
آقای غفوریان مدیر آموزش ۱۰۳
خانم مهندس قریش الحسینی مدیر امور مالی ۱۰۴
خانم مهندس صابریان امور فارغ التحصیلان، امور اساتید، کارشناس آموزش (امور کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک و روانشناسی) ۱۰۵
خانم جمشیدیان کارشناس آموزش (امور کارشناسی ارشد برق- قدرت، کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر، مدیریت صنعتی و حسابداری، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی)، امور مربوط به دانشجویان اتباع ۱۰۶
خانم مهندس کاظمی مسئول آزمایشگاه ها، سایت، امور کلاسها و کارشناس آموزش (امور کارشناسی پیوسته روانشناسی و زبان انگلیسی) ۱۰۷
خانم بهمن کارشناس حسابداری ۱۰۸
آقای رضوی مدیر حراست ۱۰۹
خانم حجتی مسئول دفتر ریاست ۱۱۰
آقای خورشاهی مدیر امور دانشجویی و فرهنگی ۱۱۲
خانم درودی کارشناس آموزش (امور کارشناسی پیوسته برق، کاردانی کامپیوتر و الکترونیک عمومی) ۱۱۳
آقای محمدی مسئول انفورماتیک ۱۱۴
خانم جمالیان امور فرهنگی، امور پژوهشی، امور مربوط به ورودی های جدید و کتابخانه ۱۱۵
خانم دکتر خانقایی مدیر گروه روانشناسی ۱۱۶
خانم ریاحی نژاد مدیر گروه حسابداری و مدیریت ۱۱۶
خانم مهندس ایزدپناهی مدیر گروه برق ۱۱۷
آقای مهندس محمدزاده کوثری مدیر گروه کامپیوتر ١١٧