• ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی بهار مشهد - نمای شب
 • آزمایشگاه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • کتابخانه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • کلاس درس موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • آزمایشگاه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • آزمایشگاه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • کتابخانه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • واحد آموزش موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • آزمایشگاه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • کلاس درس موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • آزمایشگاه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • کتابخانه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • آزمایشگاه کامپیوتر موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • کتابخانه موسسه آموزش عالی بهار مشهد
 • جشن فارغ التحصیلی 1395
 • دیدار با روشندلان
 • جلسه شورای فرهنگی
 • غبارروبی از مزار شهدا در بهشت رضا
 • سخنرانی دکتر اکبرزاده در هفته پژوهش 1395