ثبت نام بدون آزمون۱۳۹۸

داوطلبان و متقاضیان ثبت نام بدون آزمون جهت سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ درموسسه آموزش عالی بهار می توانند:
با این شماره ها ۰۹۳۰۰۲۴۹۷۳۰- ۰۹۰۵۷۶۴۸۳۲۳ تماس بگیرند.

کد رشته محل های کارشناسی پیوسته جهت انتخاب رشته