جدول شهریه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۱۳۹۶

جدول شهریه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶