خوابگاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی خوابگاه، خواهشمند است جهت مشاهده و رزرو خوابگاه‌های مورد تأئید مؤسسه آموزش عالی بهار به سامانه مدیریت سراهای دانشجویی غیردولتی مراجعه و در قسمت ثبت‌نام دانشجو با توجه به شرایط و امکانات و هزینه اقامت هر ترم و مسافت تا دانشگاه، نسبت به رزرو اقدام فرمائید.

مدیریت امور دانشجویی- خورشاهی