سمینار کنترل و بهینه‌سازی

اولین سمینار کنترل و بهینه سازی که به همت گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور رئیس دانشگاه و اعضای هیأت علمی این دانشکده همراه با جمعی از پژوهشگران این رشته و با مشارکت مؤسسه آموزش عالی بهار در روز چهارشنبه ۱۹ مهر در سالن خوارزمی دانشکده مهندسی به مدت دو روز برگزار شد.

برنامه کلی سمینار بصورت زیر ارائه شد:

افتتاحیه و مراسم نکوداشت جناب آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد

سخنرانی عمومی (جناب آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد)

ارائه سخنرانی‌ها و پوسترها

میزگرد در مورد انجمن کنترل و بهینه‌سازی و ایجاد رشته‌های جدید

ارائه سخنرانی‌ها و پوسترها

سخنرانی عمومی (جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق)

سخنرانی عمومی (جناب آقای دکتر مسعود جامعی-ویدئو کنفرانس)

  • سمینار بهینه‌سازی و کنترل
  • سمینار بهینه‌سازی و کنترل
  • سمینار بهینه‌سازی و کنترل
  • سمینار بهینه‌سازی و کنترل
  • سمینار بهینه‌سازی و کنترل
  • سمینار بهینه‌سازی و کنترل