رؤﺳﺎی ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ها، ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت پژوهشی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﺑﺎ اهدای ﺳﻼم و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﭘﯿﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۹۸/۷۱۰/۷۷۰۹ ﻣﻮرخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﻧﺖ ﻓﻨﺎوری روی آدرس Techgrant.msrt.ir آﻏﺎز ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﻟـﺬا ﻣﺴـﺘﻨﺪات اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺷـﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء هیئت ﻋﻠﻤﯽ آن داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻧﺖ ﻓﻨﺎوری از ﻃﺮف وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻓﻨـﺎوراﻧﻪ در داﻧﺸـﮕﺎه ها و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوهشی ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷـﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪها و رﺳﺎﻟﻪها ( ﭘﺎرﺳﺎها)ی دارای اﯾﺪه های ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺑﺎزارﮔﺮا در ﻗﺎﻟﺐ “ﻃﺮح ﺟﻮاﻧﻪ” در ۵ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی هیئت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸـﮕﺎه هاو ﻣﺆﺳﺴﺎت پژوهشیﮐﻪ اﺳـﺘﺎد راهنمایی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی هستند، ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻮد و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻣﯽ در ﻓﺮاﺧﻮان اول ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، زﻣﯿﻨﻪی دﺳﺘﺎورد ﭘﺎرﺳﺎها ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﮐـﺎر ﺧـﺎﻧﻢ ﻧﺮﮔﺲ ﺧﻨـﺪه رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﺌﻮل اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺷـﻤﺎره ﺗﻤﺎس ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۵۹ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاهد ﺑﻮد.