بخشی از مصوبات وزارت علوم پيرامون شهريه مؤسسات آموزش عالی غيردولتی ـ غيرانتفاعی

۱- دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه مبدأ و شهریه متغیر به مؤسسه مقصد اقدم کند.

۲ـ دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال اعم از ثابت و متغیر ۱۶ واحدی (مقطع کاردانی و کارشناسی) و ۸ واحد برای مقطع کارشناسی ارشد را به مؤسسه مبدأ پرداخت کند.
تبصره - چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل، پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاس‌ها انصراف خود را به مؤسسه اعلام نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال، به عنوان هزینه انصراف محسوب می‌شود.

۳- در مورد دانشجویانی که بر اثر برنامه تکمیل ظرفیت جا به جا می‌شوند چنانچه سازمان سنجش آموزش کشور اسامی حائزین شرایط را حداکثر یک ماه بعد از شروع کلاس‌ها اعلام نماید، مؤسسه مبدأ مکلف است شهریه متغیر دانشجوی مشمول جا به جایی را مسترد کند در غیراینصورت درخواست بازپرداخت از سوی دانشجو پذیرفته نیست.

۴ـ در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند.

۵ـ چنانچه تعداد واحدهای درسی باقیمانده دانشجوی مقطع کاردانی یا کارشناسی در ترم آخر، اعم از پایان‌نامه، کارآموزی یا پروژه، حداقل ۶ واحد باشد، دانشجو موظف به پرداخت کامل شهریه ثابت و شهریه متغیر دروس آن ترم می‌باشد، همچنین درصورتیکه کمتر از ۶ واحد درسی در ترم داشته باشد نصف شهریه ثابت دریافت می‌گردد.

۶- در صورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل‌سازی و یا تطبیق واحد سوابق تحصیلی، وی مکلف است به ازای هر یک از واحدهای قابل قبول، پنج درصد شهریه ثابت آن نیمسال را به مؤسسه پرداخت نماید. لازم به ذکر است اصولاً معادل‌سازی با پرداخت هزینه، مربوط به واحدهای درسی دانشجویان اخراجی و یا انصرافی می‌باشد و دانشجویان انتقالی (درصورت عدم تغییر رشته) از پرداخت هزینه بابت معادل‌سازی معاف می باشند.

۷- استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر با ضوابط مندرج در آئین‌نامه آموزشی مستلزم پرداخت شهریه کامل درس و نصف شهریه ثابت توسط دانشجو خواهد بود.

۸ـ در صورت حذف اضطراری (حذف پزشکی ) درس، شهریه متغیر آن مستردد نمیگردد.

۹- شهریه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصیلی مجاز، مطابق با تعرفه سال تحصیلی جاری محاسبه خواهد شد. اگرچه که در نیمسال‌های اضافی موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت سال جاری می‌باشد.

۱۰- دریافت شهریه متغیر پایان‌نامه و پروژه در طول دوره تحصیل دانشجو، تنها برای یکبار مجاز است. بدیهی است که شهریه ثابت به ازای هر ترم جداگانه می‌بایست پرداخت شود.

۱۱- شهریه دوره تابستانی معادل ۵۰ درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است.