مصوبات هیأت امناء در خصوص ضوابط و معیارهای پرداخت حق ویژه اعضاء هیأت علمی

بند سوم صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲:

جهت پرداخت حق ویژه بر حسب کسب مجموع امتیازات سالانه از موارد زیر اقدام می‌گردد.

۱- امتیاز پژوهشی طبق آئین‌نامه ارتقاء
۲- امتیاز آموزشی ۱۵، متناسب با تعداد واحد ارائه شده عضو هیأت علمی
۳- امتیاز اجرایی ۵، طبق آئین‌نامه ترفیع سالانه مؤسسه
۴- امتیاز همکاری با مؤسسه ۵، با تأیید ریاست مؤسسه
۵- نیاز مؤسسه به عضو هیأت علمی ۱۰ امتیاز
۶- ارزیابی دانشجویی ۱۰ امتیاز
تبصره یک- برای اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام جهت سال اول امتیاز ۳۰ در نظر گرفته می‌شود.
تبصره دو- برای اعضای هیأت علمی فعلی این مصوبه از مهر ۹۸ اعمال می‌گردد.


بند چهارم صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۸/۳۰:

تبصره یک دستور سوم جلسه هیأت امناء مورخ ۹۶/۱۲/۰۲ در خصوص نحوه پرداخت حق ویژه اعضای هیأت علمی جهت اعضای جدیدالاستخدام تمام وقت برای سال اول به میزان ۳۰% و برای سال‌های آتی بر اساس کسب میزان امتیازات مکتسبه مصوبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲ هیأت امناء پرداخت می‌گردد.