معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی بهار

مهمترین فعالیت‏‎های مؤسسه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی مؤسسه در حوزه معاونت آموزشی صورت می‏‎پذیرد.

هدف‎ها و وظایف
معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی بهار، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان‎هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و خلاق باشند، هدف‎ها و برنامه‎های خود را در چارچوب استانداردهای جهانی آموزش تنظیم کرده است. برنامه‎ها و فعالیت‎های حوزه معاونت آموزشی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت مؤسسه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروه‎های آموزشی را بر عهده دارد. علاوه بر این:

  • ارزیابی و نظارت بر عملكرد آموزشی اعضای هیأت‌ علمی و مدیران آموزشی؛
  • طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای اعضای هیأت علمی؛
  • برنامه‎ریزی توسعه رشته‎های تحصیلی؛
  • سیاست‌گذاری، پشتیبانی و تأمین ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز مؤسسه؛
  • شناسایی، خوشه‎بندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛
نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی است.