معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بهار

امور پژوهشی از مهمترين اهداف مؤسسه است. اين معاونت مسئول ارائه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می‌باشد. سياست‌گذاری در امر پژوهش و فناوری، همكاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی از طريق برگزاری سمينارها و همايش‌های علمی، نشر يافته‌های علمی و نظارت بر كليه امور پژوهشی مؤسسه و كتابخانه جزء وظايف اين معاونت می‌باشد.

وظایف و اختیارات
  • انجام بررسی‌هاى لازم و تصميم­‌گیری درباره فعاليت‌هاى پژوهشی و فناوری؛
  • همكارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى همایش‌ها و كنفرانس‌های علمى؛
  • نظارت بر توزيع و تخصيص مأموريت‌هاى علمى خارج از كشور؛
  • تهيه و تدوين آيين‏ نامه ‏هاى پژوهشى مؤسسه؛
  • و انجام دیگر امور محول شده.