گروه مهندسی برق

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - افزاره میکرو و نانوالکترونیک
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
 • کارشناسی پیوسته مهندسی برق
 • کارشناسی پیوسته مهندسی برق - مخابرات
 • کارشناسی پیوسته مهندسی برق - الکترونیک
 • کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات - دیتا
 • کاردانی پیوسته برق الکترونیک عمومی
 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی

گروه مهندسی کامپیوتر

 • کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر
 • کاردانی پیوسته کامپیوتر - نرم‌افزار

گروه روانشناسی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 • کارشناسی پیوسته روانشناسی
 • کارشناسی پیوسته مشاوره

گروه زبان انگلیسی

 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی
 • کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی
 • کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی

گروه مدیریت

 • کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

گروه حسابداری

 • کارشناسی پیوسته حسابداری