موضوع پژوهش/فناوری انجام شده
سال
بررسی ساختارهای مختلف تارهای بلور فوتونیک به منظور کاهش پاشندگی ۱۳۹۵
مدل سازی سلول های خورشیدی لایه نازک Cds/cdte به منظور افزایش بازدهی ۱۳۹۵
بازیابی دینامیکی واتاژ در محیط هارمونیکی ۱۳۹۶
طراحی امولاتورسخت افزاری ممریستور و شبیه سازی MATLAb ۱۳۹۶
پایداری زاویه و سرعت زاویه ای یک شبکه قدرت آشوبناک با استفاده از کنترل کننده مدلغزشی فازی با سطح لغزش انتگرالی تناسبی ۱۳۹۶
بررسی ساختارهای فراماده ای و استفاده از آن ها به منظور افزایش جذب در سلول های خورشیدی ۱۳۹۶
مقاوم سازی فلیپ فلاپ D با توان مصرفی کم نسبت به خطای نرم ۱۳۹۶
کنترل مستقیم توان با مدولاسیون بردار فضایی در ژنراتورهای القایی تغذیه دوگانه ۱۳۹۶
طراحی شبیه سازی مدار بیشینه یاب با توان مصرفی پایین ۱۳۹۶
تعیین ظرفیت بهینه و اقتصادی در بهره برداری از ترانسفور ماتور توزیع با استفاده از آنالیز حساسیت ۱۳۹۷
طراحی و ساخت UPS DC SITOP جهت حفاظت از سرور ها و PLC ها ۱۳۹۷
بهبود مشخصه های تار بلور فوتونیک برای حسگرهای گاز متان ۱۳۹۷
طراحی حسگر زیستی با استفاده از تشدید گر بلورهای فوتونیک ۱۳۹۷