سخنران
موضوع سخنرانی
تاریخ
دکتر مجید احدی مروری بر برخی پتانسیل‌های موفق طراحی و مهندسی تکنولوژی‌های روز کشور ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی کارگزاران هوشمندی ازماکرو تا نانو ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
دکتر سارا مدرس رضوی چشم انداز پژوهش در مخابرات تا ۲۰۲۰ و تشریح راهکارها در این زمینه ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
مهندس محسن جمالی بررسی تاثیر سیستم عامل های صنعتی در اتوماسیون صنعتی ۱۳۹۳/۰۹/۲۶