سخنران
موضوع سخنرانی
تاریخ
دکتر محمد حسین یغمائی مقدم اینترنت اشیاء ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
دکتر زهرا طبیبی دیدگاه جوانان نسبت به رفتارهای پرخطر رانندگی ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
استاد ارجمند احسان متین فر نمایش، نقد وبررسی فیلم سه شنبه ها با موری ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
دکتر حسین ابوتراپی زارچی چگونه صاحب یک نیروگاه خورشیدی شویم ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
مهندس وزیریان رونمایی از وب سایت جدید مؤسسه و معرفی شورای انجمن علمی ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

پوستر همایش


 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶

 • هفته پژوهش سال 1396

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۶