سخنران
موضوع سخنرانی
تاریخ
دکتر سیدحسین کشمیری سلول‌های خورشیدی و فوتوولتایی ۱۳۹۱/۰۹/۲۵
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی سیستم‌های هوشمند ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
مهندس مهدی رحمتی دیدگاه بین لایه‌ای در طراحی شبکه‌های سیار ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
مهندس سیدمصطفی میرباذل اصلاح ضریب قدرت ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
مهندس رضا خورشیدی بررسی قوس الکتریکی درکلیدهای فشار قوی ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
مهندس محمدناصر هاشم‌نیا ژنراتورهای نیروگاه‌های بادی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
 • دکتر سیدحسین کشمیری

  دکتر سیدحسین کشمیری

 • مهندس مهدی رحمتی

  مهندس مهدی رحمتی

 • مهندس سیدمصطفی میرباذل

  مهندس سیدمصطفی میرباذل

 • مهندس رضا خورشیدی

  مهندس رضا خورشیدی

 • مهندس محمدناصر هاشم‌نیا

  مهندس محمدناصر هاشم‌نیا

 • هفته پژوهش سال 1391

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۱

 • هفته پژوهش سال 1391

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۱

 • هفته پژوهش سال 1391

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۱

 • هفته پژوهش سال 1391

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۱

 • هفته پژوهش سال 1391

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۱