سخنران
موضوع سخنرانی
تاریخ
دکتر سیدحسین کشمیری فرآیندهای ساخت قطعات میکروالکترونیک MEMS، MOEMS ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
مهندس نسیبه رادی‌راز درس‌های خلاقانه از طبیعت، راه‌حل‌های هوشمندانه برای چالش‌های امروز ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
مهندس سارا مدرس رضوی شبکه‌های خودسازمانده ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
دکتر علیرضا روحانی‌منش «۳=۱+۱»، هوش ازدحامی و کاربردهای آن در نانورباتیک و نانوپزشکی ۱۳۹۲/۰۹/۲۶
مهندس محمدناصر هاشم‌نیا ژنراتورهای نیروگاه‌های بادی ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی سیستم‌های هوشمند ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
 • دکتر سیدحسین کشمیری

  دکتر سیدحسین کشمیری

 • مهندس نسیبه رادی‌راز

  مهندس نسیبه رادی‌راز

 • مهندس سارا مدرس رضوی

  مهندس سارا مدرس رضوی

 • دکتر علیرضا روحانی‌منش

  دکتر علیرضا روحانی‌منش

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۲