سخنران
موضوع سخنرانی
تاریخ
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی داده‌های بزرگ و محاسبات نرم ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
دکتر نادیا نقوی ماهیچه‌های مصنوعی و جایگاه IPMC ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
دکتر حسین طباطبایی سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق: تله‌متری و کنترل از راه دور ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
مهندس حسین ملک زاده شبکه و امنیت شبکه: مشاغل و مدارک تخصصی ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 • دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

  دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

 • دکتر حسین طباطبایی

  دکتر حسین طباطبایی

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۴

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۴

 • هفته پژوهش سال 1392

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۴