سخنران
موضوع سخنرانی
تاریخ
دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی رایانش نرم و داده‌های بزرگ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
دکتر مریم همتیان کارآفرینی، نگرشی نوآورانه ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
دکتر سیدایمان پیش‌بین سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق: تله‌متری و کنترل از راه دور ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

پوستر همایش


 • دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

  دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

 • دکتر مریم همتیان

  دکتر مریم همتیان

 • دکتر سیدایمان پیش‌بین

  دکتر سیدایمان پیش‌بین

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵

 • هفته پژوهش سال 1395

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۵