سخنران
موضوع سخنرانی
تاریخ
خانم دکتر راشین خانقایی کارگاه تحلیل کتاب ازدواج بدون شکست ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
استاد ارجمند محسن قاسمی آریانی کارگاه ارتقاء مهارت های یادگیری در قرن بیست و یک ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
دکتر محسن کاهانی مهندسی دانش و هوش سازمانی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
دکتر جواد صالحی علوم نوین شناختی و پژوهش های بین رشته ای ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
اعضاء هیأت مؤسس جلسه پرسش و پاسخ و معرفی شورای انجمن علمی ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

پوستر همایش


 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷

 • هفته پژوهش سال 1397

  هفته پژوهش سال ۱۳۹۷