دکتر حسن حاجی کاظمی

عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی بهار


دکتری مهندسی عمران
استاد و عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر جمشید قنبری

عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی بهار


دکتری اختر فیزیک
استاد و عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدحسین طیرانی

عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی بهار


دکتری فیزیک حالت جامد
استادیار و عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد غفوری

عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی بهار


دکتری زمین شناسی
استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

حجه الاسلام سیداحمد طالب الحقّ

عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی بهار


کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
عضو روحانی هیأت امناء

دکتر رضا قاضی

رئیس هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی بهار


دکتری مهندسی برق
استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر میرمجتبی میرصالحی

عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی بهار


دکتری مهندسی برق
استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین ضمیری جعفریان

عضو هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی بهار


دکتری مهندسی برق
دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد