کد رشته محل های جدید صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال۱۳۹۸


رشته های کارشناسی پیوسته کد رشته محل
مهندسی برق
۱۴۱۱۵
مهندسی کامپیوتر
۱۴۱۱۶
حسابداری
۱۴۱۱۷
مدیریت صنعتی
۱۴۱۱۸
آموزش زبان انگلیسی
۱۴۱۱۹
مترجمی زبان انگلیسی
۱۴۱۲۰
مشاوره (دفترچه اصلاحیه صفحه ۸)
۲۱۷۶۵
زبان و ادبیات انگلیسی (دفترچه اصلاحیه صفحه ۸)
۲۱۷۶۶