کمیته IEEE مؤسسه آموزش عالی بهار

بنا بر تقاضای دانشجویان و به جهت ارتقا سطح کیفی و کمی در زمینه های تحقیقات علمی و همکاری با انجمن بین المللی برق و کامپیوتر شاخه دانشجویی آن به دستور معاونت پژوهشی آقای دکتر ضمیری تحت نظارت کمیته علمی به نام انجمن IEEE شاخه دانشجویی در محل کانون ها از تاریخ ۹۵/۲/۱۱ شروع به فعالیت نمود.