محدثه ریاحی نژاد

محدثه ریاحی نژاد

سوابق تحصیلی:

کاردانی: از سال ۸۲ تا ۸۴

- رشته تحصیلی: حسابداری

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بیرجند

کارشناسی: از سال۸۵ تا ۸۷

- رشته تحصیلی: حسابداری

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد مشهد

کارشناسی ارشد: از سال ۸۹ تا ۹۱

- رشته تحصیلی: حسابداری

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه ارومیه

دکتری: از سال ۹۴- ادامه دارد

- رشته تحصیلی: حسابداری

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران- مرکز


سوابق شغلی:

- حسابدار چاپ جهان

- مدیر مالی شرکت جهان چاپ خاوران


زمینه های تحقیقاتی مورد مطالعه:

حاکمیت شرکتی، راهبری شرکتی، کیفیت گزارشگری مالی، نقش اعضای هیات مدیره، کیفیت سود، خوانایی صورتهای مالی، شفافیت گزارشگری مالی


دروس تدریس شده:

مقطع کاردانی و کارشناسی:

اصول حسابداری ۱، اصول حسابداری ۲، اصول حسابداری ۳، حسابداری میانه ۱، حسابداری میانه ۲، حسابداری پیشرفته ۱، حسابداری پیشرفته ۲، مباحث جاری در حسابداری، مباحث جاری در حسابرسی، حسابرسی ۱، حسابرسی ۲، حسابرسی ۳، حسابداری دولتی ۱، حسابداری دولتی ۲، حسابداری و حسابرسی دولتی، مدیریت مالی ۱، مدیریت مالی ۲، حسابداری صنعتی ۱، حسابداری صنعتی ۲، حسابداری صنعتی ۳، زبان تخصصی حسابداری، زبان تخصصی مدیریت مالی، احکام کسب و کار، تنظیم بودجه

مقطع کارشناسی ارشد:

حسابداری بخش عمومی، تئوری حسابداری ۱، تئوری حسابداری ۲


عضویت ها:

عضو گروه تحقیقاتی مجله International Journal of Business and Social Science

مقطع رشته
کارشناسی پیوسته
حسابداری
کاردانی ناپیوسته
کاردانی حسابداری