راحله مهدویان فرد

راحله مهدویان فرد

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: از سال ۷۹ تا ۸۳.

- رشته تحصیلی: آمار.

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بیرجند.

کارشناسی ارشد: از سال ۸۸ تا ۹۱.

- رشته تحصیلی: مشاوره خانواده.

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد.

دکتری: از سال ۹۴ – ادامه دارد.

- رشته تحصیلی: مشاوره.

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد.

سوابق شغلی:

مشاور پیش از ازدواج و زوج درمانگر کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی مشهد.

مشاور و درمانگر فردی و گروهی کلینیک مشاوره و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

علائق پژوهشی:

زوج درمانی- پیش از ازدواج.

دروس تدریس شده:

مباحث اساسی در روانشناسی- مبانی مشاوره و راهنمایی- نظریه های مشاوره و رواندرمانی- آمار توصیفی- آمار استنباطی- روش تحقیق

مقطع رشته
کارشناسی پیوسته
روانشناسی
کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
آزمایشگاه‌ها آزمایشگاه آمار استنباطی – آزمایشگاه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی – آزمایشگاه روانشناسی تجربی