دکتر راشین خانقائی

دکتر راشین خانقائی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی:

- رشته تحصیلی: مامایی

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد مشهد

کارشناسی ارشد:

- رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بیرجند

دکتری:

- رشته تحصیلی: روانشناسی سلامت

- دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد کرج


سوابق حرفه‌ای:

- تدریس تاریخچه ومکاتب در دانشگاه خیام از سال ۱۳۹۴ تاکنون

- تدریس دروس خانواده درمانی وفنون مصاحبه بالینی در دانشگاه ازاد فردوس در سال ۱۳۹۵

- تدریس دروس مبانی روانشناسی عمومی وروش تحقیق در دانشگاه ازاد نیشابور

- تدریس دروس روانشناسی خانواده، روانشناسی سلامت،روانشناسی تجربی در دانشگاه آرمان رضوی از سال ۱۳۹۵ تاکنون

- تدریس دروس آسیب شناسی اجتماعی وسالمندی دردانشگاه سناباد گلبهار ۱۳۹۶

- تدریس دروس روانشناسی سلامت وکودکان بانیازهای ویژه در دانشگاه بهار ازسال ۱۳۹۶ تاکنون

- داور طرح های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

- استاد راهنما در ۶ مقاله پژوهشی مقطع کارشناسی ارشددانشگاه آزاد فردوس

- مشاور کلینیک رسا ازسال ۱۳۹۵ تاکنون

- مشاورکلینیک دانشگاه سجاد از ۱۳۹۳ تاکنون


کارگاه های گذرانده شده:

- کارگاه آموزشی درمان اختلالات شخصیت بارویکرد CBT زیر نظر خانم دکتر موتابی و خانم دکتر فتی در مرکز سگال تهران

- کارگاه آموزشی درمان اختلالات خلقی بارویکرد CBT در مرکز سگال تهران

- گذراندن کارگاه آموزشی زوج درمانی زیر نظر اقای دکتر حمیدپور

- گذراندن کارگاه آموزشی طرحواره درمانی زیر نظر اقای دکتر حمیدپور

- گذراندن کارگاه آموزشی DSM زیر نظر آقای دکتر بیگدلی

مقطع رشته
کارشناسی پیوسته
روانشناسی
کارشناسی پیوسته
مشاوره
کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
آزمایشگاه‌ها آزمایشگاه آمار استنباطی – آزمایشگاه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی – آزمایشگاه روانشناسی تجربی