دکتر حامد قائمی

دکتر حامد قائمی

سوابق تحصیلی:

۱. دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران (معدل ۱۷/۸۵)
۲. کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی (معدل ۱۸/۱۳)
۳. کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی

موقعیتهای اجرایی و آموزشی:

۱. مدیر گروه IELTS and TOEFL iBT در موسسه آموزش عالی آزاد جهان علم (۲۰۰۹-۲۰۱۶ )
۲. مدیریت آموزش در آموزشگاه زبانهای خارجی المیزان (۲۰۰۴-۲۰۰۷)
۳. مدیریت آموزش در موسسه آموزش عالی آزاد آسیا (۲۰۱۲-۲۰۱۵)

عضویت در انجمنهای علمی ملی و بین المللی:

۱. TELLSI (Teaching English Language and literature society of Iran. (2011-Present)
۲. ASIA CALL (Computer Assisted Language Learning), (2009-present)
۳. ASIA TEFL, (2009-present)
۴. IACSIT (International Association of Computer Science and Information Technology), (2009-present)
۵. ALTE (The Association of Language Testers in Europe), (2011-Present)
۶. AILA – Association Internationale De Linguistique Appliquée (International Association of Applied Linguistics), (2011-Present)

افتخارات علمی و آموزشی:

۱. استاد منتخب موسسه آموزش عالی عطار با کسب امتیاز ۴ از ۴
۲. استاد منتخب گروه IELTS & TOEFL موسسه آموزش عالی آزاد جهان علم
۳. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سال ۱۳۸۹
۴. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سال ۱۳۹۰
۵. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سال ۱۳۹۱

مقطع رشته
کارشناسی ارشد
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی پیوسته
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی پیوسته
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی پیوسته
زبان و ادبیات انگلیسی