کارشناسی پیوسته گروه برق

محمدرضا محمدزاده مقدم

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۲


رتبه اول

جلال غیور

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۲


رتبه دوم

علیرضا فلاحی

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۲


رتبه سوم

صادق مقنی

مهندسی برق- قدرت ورودی بهمن ۹۲


رتبه اول

محمد سالمی

مهندسی برق- قدرت ورودی بهمن ۹۲


رتبه دوم

علی مهربان

مهندسی برق- قدرت ورودی بهمن ۹۲


رتبه سوم

علی نقی امینی

مهندسی برق- الکترونیک ورودی مهر ۹۲


رتبه اول

عادله مرادی

مهندسی برق- الکترونیک ورودی مهر ۹۲


رتبه دوم

اکرم عدالتیان

مهندسی برق- الکترونیک ورودی مهر ۹۲


رتبه سوم

سریه وحیدی

مهندسی برق- مخابرات ورودی مهر ۹۲


رتبه اول

محمدرضا رفسنجانی

مهندسی برق- مخابرات ورودی مهر ۹۲


رتبه دوم

محمدعلی خاوری

مهندسی برق- مخابرات ورودی مهر ۹۲


رتبه سوم

هماسادات هوسی

مهندسی برق- مخابرات ورودی بهمن ۹۲


رتبه اول

سیدرسول موسویان

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۳


رتبه اول

مهرداد اخوان صفار

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۳


رتبه دوم

محمدحسن عیساوی

مهندسی برق- مخابرات ورودی مهر ۹۳


رتبه اول

حسام یزد فاضلی

مهندسی برق- الکترونیک ورودی مهر ۹۳


رتبه اول

کوروش کمالی

مهندسی برق- الکترونیک ورودی مهر ۹۳


رتبه دوم

امیر اسماعیلی

مهندسی برق-الکترونیک ورودی مهر ۹۳


رتبه سوم

علی آب روان

مهندسی برق ورودی بهمن ۹۳


رتبه اول

حامد احمدنیا

مهندسی برق- قدرت ورودی بهمن ۹۴


رتبه اول

ملک شاه فاضل نژاد

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

امیرحسین سرابندی

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

کارشناسی پیوسته گروه کامپیوتر

علی تفکری

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار ورودی مهر ۹۳


رتبه اول

الهه ضیائی

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار ورودی مهر ۹۳


رتبه دوم

محمدایوب نیکزاد

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار ورودی مهر ۹۳


رتبه سوم

کارشناسی پیوسته گروه روانشناسی

زهرا عرفی زاده

روانشناسی ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

نجمه عسکرزاده

روانشناسی ورودی مهر ۹۴


رتبه دوم

علی جعفرزاده

روانشناسی ورودی مهر ۹۴


رتبه سوم

عالیه انصاری پور

روانشناسی ورودی بهمن ۹۴


رتبه اول

محدثه اشراقی

روانشناسی ورودی بهمن ۹۴


رتبه دوم

فاطمه قاضی دستجردان

روانشناسی ورودی بهمن ۹۴


رتبه سوم

الناز محمدزاده کوثری

روانشناسی ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

مژگان رجبی

روانشناسی ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

فاطمه مشهدی

روانشناسی ورودی مهر ۹۵


رتبه سوم

کارشناسی پیوسته گروه حسابداری

نرگس اعلمی

حسابداری ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

مریم خوش ید طوسی

حسابداری ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

علیرضا ابراهیمیان

حسابداری ورودی مهر ۹۵


رتبه سوم

کارشناسی پیوسته گروه مدیریت

سارینا علی زاده

مدیریت ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

مرتضی عباس پور استاد

مدیریت ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

کارشناسی ناپیوسته گروه برق

سیدمهدی دشتی

مهندسی تکنولوژی برق- قدرت ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

سیدمجید احمدی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

مرتضی پاسپانی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک ورودی مهر ۹۴


رتبه دوم

کارشناسی ناپیوسته گروه کامپیوتر

مسعود کیخا

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

بهروز پاک روان

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ورودی بهمن ۹۴


رتبه اول

علیرضا وزیریان

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ورودی بهمن ۹۴


رتبه دوم

زهرا فعال

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ورودی بهمن ۹۴


رتبه سوم

احسان اره پناهی

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

کاردانی پیوسته گروه برق

علی دل آور

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

سینا اروجی

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۴


رتبه دوم

محمدحسین عابدینی

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۴


رتبه سوم

محمدحسین کاملی

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

جواد تفاوتی

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

سیدبهمن سیدحسن پور

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۵


رتبه سوم

علی گریوانی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

جواد رمضانی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

محمد نجاتی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

امیر سرچشمه ئی

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی ورودی مهر ۹۵


رتبه سوم

کاردانی پیوسته گروه کامپیوتر

فهیمه امامی

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم‌افزار کامپیوتر ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

افشین طاهری

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم‌افزار کامپیوتر ورودی مهر ۹۴


رتبه دوم

طناز افلاک

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم‌افزار کامپیوتر ورودی مهر ۹۴


رتبه سوم

سیده راهله موسویان

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم‌افزار کامپیوتر ورودی بهمن ۹۴


رتبه اول

سجاد جاودانی

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم‌افزار کامپیوتر ورودی بهمن ۹۴


رتبه دوم

فاطمه سادات شاکری

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم‌افزار کامپیوتر ورودی مهر ۹۵


رتبه اول