برگزاری سخنرانی علمی دکتر سارا مدرس رضوی در خرداد ماه ۱۳۹۶

همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت مؤسسه آموزش عالی بهار برگزار می‌گردد. ترتیب سخنرانی‌ها به شرح زیر می‌باشد.

سخنرانی کلیدی اول: توسط جناب آقای دکتر آلبرتو لئون گارسیا از دانشگاه تورونتو
با موضوع : Form Smart Transportation To Smart City Platform
- سخنرانی دوم : توسط جناب آقای دکتر اسدی
با موضوع: Streaming Analytic Framework for IOT Applications
- سخنرانی سوم: توسط دکتر رسولی دیسفانی (مجری طرح اینترنت اشیا پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران)
با موضوع: اینترنت اشیاء در ایران، چالش ها و فرصت ها
- سخنرانی چهارم : توسط مهندس مدقق (مجری طرح فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی)
با موضوع : پیاده سازی شبکه هوشمند انرژی در ایران-چالش ها و راه حل ها