تخفیف ۵۰ درصد شهریه ثابت برای انتخاب اول

تخفیف ۵۰ درصد شهریه ثابت در ترم اول برای داوطلبانی که در انتخاب رشته، مؤسسه آموزش عالی بهار را در بین مؤسسات آموزش عالی به عنوان اولویت اول انتخاب می‌کنند.