کسب مقام دوم قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد

مؤسسه آموزش عالی بهار در بین مؤسسات و دانشگاه های غیردولتی-غیرانتفاعی مشهد در سال قبل طبق آمار سازمان سنجش آموزش کشور موفق به مقام دوم قبول شدگان در مقطع کارشناسی ارشد (۴۷/۲۴ درصد) شده است.

آمار قبولی ارشد 95