موفقیت دانش‌آموختگان مؤسسه در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵


ردیف

نام خانوادگی و نام

نام دانشگاه قبولی

۱

خاوری – رضا

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۲

واعظی نیا – وحید

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۳

خانی – مجتبی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

۴

شریعتی نژاد- سلمان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

۵

خسروی – محمد

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶

بلندنظر – سیده زهرا

دانشگاه فردوسی مشهد

۷

حسن زاده – حمیدرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

۸

علویان شهری – سید احسان

دانشگاه فردوسی مشهد

۹

معافیان – فرشته

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰

موسوی حکم آبادی – لطف علی

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۱

مکانیکی – امید

دانشگاه شیراز

۱۲

علیزاده تیمور لوئی – محمدرضا

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۱۳

ندامت زنجاب – سیامک

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۱۴

قربان زاده – مهشید

دانشگاه سمنان

۱۵

مومنی جابوزی – هادی

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۶

علی نژاد – حسین

دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار

۱۷

محمد حسن زاده سراب – سعید

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

۱۸

محمدنژاد – محمد

دانشگاه گلستان-گرگان

۱۹

براتی – مصطفی

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

۲۰

آسیایی پور – مهدی

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

۲۱

رمضانی – سوده

دانشگاه امام رضا مشهد

۲۲

صابر – محمدرضا

دانشگاه امام رضا مشهد

۲۳

صادقی – امیر

دانشگاه امام رضا مشهد

۲۴

فداکار نقندر – شیما

دانشگاه امام رضا مشهد

۲۵

قربانی – عماد

دانشگاه امام رضا مشهد

۲۶

قربانی حیدر آباد – مجتبی

دانشگاه امام رضا مشهد

۲۷

مرادی – فرزاد

دانشگاه امام رضا مشهد

۲۸

مولایی قاسم آباد – نیلوفر

دانشگاه امام رضا مشهد

۲۹

نخعی – بهاره

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۰

نکویی مروی لنگری – محمدعلی

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۱

ارین فرجام – مریم

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۲

اکبرپور برده – وجیهه

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۳

بینا باجی – مهرداد

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۴

پور مهدوی اسماعیلیان – فاطمه

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۵

تبریزیان – امیر

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۶

توسلی – حسین

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۷

چاکرالحسینی – محمد

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۸

خالقی ارچنگانی – لیلی

دانشگاه امام رضا مشهد

۳۹

خواجه زر – سمیه

دانشگاه امام رضا مشهد

۴۰

خوشبخت نیا – علی اصغر

دانشگاه امام رضا مشهد

۴۱

متین نیا – حسام

دانشگاه امام رضا مشهد

۴۲

کریمی – شهاب الدین

دانشگاه صنعتی سجاد

۴۳

زنگنه ثانی -علی

دانشگاه صنعتی سجاد

۴۴

ناصری – آرزو

دانشگاه صنعتی سجاد

۴۵

هاشمی – سید مصطفی

دانشگاه صنعتی سجاد

۴۶

هاشمی پور – سید محمد

دانشگاه صنعتی سجاد

۴۷

آخرتی – سید محمد

دانشگاه صنعتی سجاد

۴۸

اردشیری – رضا

دانشگاه صنعتی سجاد

۴۹

چشمه سنگی – آتنا

دانشگاه صنعتی سجاد

۵۰

خالقی حصار – علیرضا

دانشگاه صنعتی سجاد

۵۱

خدابخش – حسین

دانشگاه صنعتی سجاد

۵۲

درری – عالیه

دانشگاه خیام

۵۳

شبانی – مرضیه

مؤسسه بهار

۵۴

شمشیری – امیر

مؤسسه بهار

۵۵

غفوریان کرمانی پور – مهرداد

مؤسسه بهار

۵۶

هاشمی – سید حمید

مؤسسه بهار

۵۷

پرادین – علی

مؤسسه بهار