موفقیت دانش‌آموختگان مؤسسه در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶


ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه قبولی

۱

ابراهیم عظیمی

دانشگاه تربیت مدرس

۲

هادی برزگر

دانشگاه علم و صنعت تهران

۳

محمد علی صفدری

دانشگاه علم و صنعت تهران

۴

صادق مقنی بجمعه

دانشگاه شهید بهشتی تهران

۵

محمدرضا رضائی

دانشگاه مالک اشتر

۶

ایمان اسد زاده

دانشگاه فردوسی

۷

شیما فداکار نقندری

دانشگاه فردوسی

۸

محمد جعفر متقی پور

دانشگاه شیراز

۹

سید جلال مسعودی

دانشگاه شیراز

۱۰

محمد رضا میر جعفری

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۱

آمنه نیازی

دانشگاه حکیم سبزوار

۱۲

فاطمه پور مهدوی اسماعیلیان

دانشگاه دامغان

۱۳

علی نقی امینی

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۱۴

سید شهاب اثناعشری نامقی

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۱۵

سوده رمضانی

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۱۶

الهام شجاع

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۱۷

معصومه کوهکن

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۱۸

معصومه گلکار

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۱۹

محمد علی نجفی

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۲۰

مرضیه نوری

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۲۱

وحید یزدان بخش

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا

۲۲

فریبا اهنچیان

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۲۳

افشین تقی پور

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۲۴

فرزاد ثابت عادل

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۲۵

سارا جلالی

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۲۶

محمدرضا حامدی

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۲۷

مجتبی حسین لو

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۲۸

نوید داودی

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۲۹

مصطفی شرافتی

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۰

راضیه صاحبی

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۱

محمد صبوری

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۲

امیر عباس طاهری

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۳

امین طاهری

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۴

ریحانه عرفانی عابدی نوغان

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۵

صالح عنایتی

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۶

محمد حسن عیساوی

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۷

آتنا فرخنده

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد

۳۸

محمد براقی

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین

۳۹

علی حلمی سیاسی فریمانی

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین

۴۰

رضا صابر شکیب

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین

۴۱

بهزاد ایزدی فریمانی

موسسه آموزش عالی بهار

۴۲

حسام دهقانی عصمت آباد

موسسه آموزش عالی بهار

۴۳

الهام رنود

موسسه آموزش عالی بهار

۴۴

سعید سلیمانی نژاد تبریزی

موسسه آموزش عالی بهار

۴۵

نعیمه سید کاظمی

موسسه آموزش عالی بهار

۴۶

آرمین طبسی

موسسه آموزش عالی بهار

۴۷

محمدرضا محمدزاده مقدم

موسسه آموزش عالی بهار

۴۸

محمود اسلامی

موسسه غیرانتفاعی

۴۹

سجاد پلیان

موسسه غیرانتفاعی

۵۰

بهزاد پورغلام

موسسه غیرانتفاعی

۵۱

علی حقی

موسسه غیرانتفاعی

۵۲

خسرو حمیدی

موسسه غیرانتفاعی

۵۳

مرتضی ذوقی ارکی

موسسه غیرانتفاعی

۵۴

امیر شمشیری

موسسه غیرانتفاعی

۵۵

صفر عیدی پور

موسسه غیرانتفاعی

۵۶

علی غیرتی

موسسه غیرانتفاعی

۵۷

حمید غفاری

موسسه غیرانتفاعی

۵۸

سیما امینیان حیدری

موسسه غیرانتفاعی

۵۹

مرتضی سلطانی

موسسه غیرانتفاعی

۶۰

علیرضا روحی

موسسه غیرانتفاعی

۶۱

مینا رحیمی

موسسه غیرانتفاعی

۶۲

محسن رضایی

موسسه غیرانتفاعی

۶۳

فهیم شجاعی

موسسه غیرانتفاعی

۶۴

مسعود کیخا

موسسه غیرانتفاعی

۶۵

علیرضا اسماعیلی تمندگانی

موسسه غیرانتفاعی

۶۶

لادن سیفی

موسسه غیرانتفاعی

۶۷

جواد شاه محمدی

موسسه غیرانتفاعی

۶۸

نسترن علی پناهیان

موسسه غیرانتفاعی

۶۹

مهدی دانشور

موسسه غیرانتفاعی

۷۰

غلامرضا مددی

موسسه غیرانتفاعی

۷۱

سمانه محمدی

موسسه غیرانتفاعی