برگزاری نمایشگاه مؤسسه آموزش عالی بهاردر هفته پژوهش۱۳۹۶

این نمایشگاه شاهد حضور مهندسان، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان،دانش آموزان، تولید کنندگان و سازندگان فعال کشور در حوزه پژوهش بود و زمینه ای پدید آمد تا سازمان ها، ادارات ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی فعال در حوزه پژوهش دستاورد های و محصولات خود را در معرض بازدید کنندگان قرار دهند.مؤسسه آموزش عالی بهار نیز توانست برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت نمایید.