اطلاعیه کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۱۳۹۶


آن دسته از دانشجویان که در ترم جاری (نیمسال اول ۹۷-۹۶) درس کارآموزی را انتخاب کرده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ فرصت دارند جهت ثبت نمره درس مذکور مدارک پایان دوره کارآموزی خود را (فرم ارزیابی کار، فرم حضور و غیاب روزانه و فرم‌های گزارش هفتگی) با مهر و امضاء محل کار به آقای مهندس میرباذل تحویل دهند. تبعات عدم ارائه به موقع فرم‌های مذکور تا تاریخ ذکر شده به عهده دانشجو خواهد بود.