کارشناسی ارشد برق

جواد بی سیار

کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

فتاح فتاحی مهر

کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

کمال زارع رضایی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت ورودی مهر ۹۵


رتبه سوم

محسن جمشیدی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ورودی بهمن ۹۵


رتبه اول

جواد علیزاده

کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ورودی بهمن ۹۵


رتبه دوم

رضا نوشادی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

عطیه مظفریان

کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ورودی مهر ۹۶


رتبه دوم

کارشناسی ارشد روانشناسی

بی بی ندا جعفریان

کارشناسی ارشد روانشناسی ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

سیده منیره موسوی ازغندی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت ورودی مهر ۹۶


رتبه دوم

فرزانه ناظری

کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت ورودی مهر ۹۶


رتبه سوم

کارشناسی پیوسته گروه برق

عباس توسلی

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۲


رتبه اول

امیرمحمد کوهستانی

مهندسی برق- مخابرات ورودی مهر ۹۲


رتبه اول

بهنام سلطانی

مهندسی برق- مخابرات ورودی مهر ۹۲


رتبه دوم

کیومرث نقشه کش

مهندسی برق- مخابرات ورودی بهمن ۹۲


رتبه سوم

مصطفی براتی

مهندسی برق ورودی مهر ۹۳


رتبه اول

علی آب روان

مهندسی برق ورودی بهمن ۹۳


رتبه دوم

سیدرسول موسویان

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۳


رتبه اول

مهرداد اخوان صفار

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۳


رتبه دوم

حامد احمدنیا

مهندسی برق- قدرت ورودی بهمن ۹۴


رتبه اول

احسان کهندل

مهندسی برق ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

ملک شاه فاضل نژاد

مهندسی برق- قدرت ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

کوروش کمالی

مهندسی برق- الکترونیک ورودی مهر ۹۳


رتبه اول

حسام یزد فاضلی

مهندسی برق- الکترونیک ورودی مهر ۹۳


رتبه دوم

امیر اسماعیلی

مهندسی برق-الکترونیک ورودی مهر ۹۳


رتبه سوم

کارشناسی پیوسته گروه کامپیوتر

مهسا سادات احمدیان

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

سروناز صادقی

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

محدثه خاوری

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

فاطمه اکبرزاده

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار ورودی مهر ۹۶


رتبه دوم

اسماء رامرز

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار ورودی مهر ۹۶


رتبه سوم

کارشناسی پیوسته گروه روانشناسی

بیتا مشکانی

روانشناسی ورودی مهر ۹۴


رتبه اول

ملیکا منوچهری

روانشناسی ورودی مهر ۹۴


رتبه دوم

مهلا نوریان

روانشناسی ورودی مهر ۹۴


رتبه سوم

عالیه انصاری پور

روانشناسی ورودی بهمن ۹۴


رتبه اول

فاطمه قاضی دستجردان

روانشناسی ورودی بهمن ۹۴


رتبه دوم

محدثه اشراقی

روانشناسی ورودی بهمن ۹۴


رتبه سوم

الناز محمدزاده کوثری

روانشناسی ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

نیلوفر زرگران

روانشناسی ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

زهرا محمدزاده

روانشناسی ورودی مهر ۹۵


رتبه سوم

فرخنده قلندری

روانشناسی ورودی بهمن ۹۵


رتبه اول

زهرا حسن پور

روانشناسی ورودی بهمن ۹۵


رتبه دوم

غزاله دری فرد

روانشناسی ورودی بهمن ۹۵


رتبه سوم

فاطمه کوله

روانشناسی ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

ساره عطارزاده

روانشناسی ورودی مهر ۹۶


رتبه دوم

فرید قنبرزاده

روانشناسی ورودی مهر ۹۶


رتبه سوم

کارشناسی پیوسته گروه حسابداری

محدثه ابراحیمی

حسابداری ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

نرگس اعلمی

حسابداری ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

زهرا سلیمی

حسابداری ورودی مهر ۹۵


رتبه سوم

الناز صاحبی

حسابداری ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

صفورا سادات علویان

حسابداری ورودی مهر ۹۶


رتبه دوم

زهرا بیک

حسابداری ورودی مهر ۹۶


رتبه سوم

کارشناسی پیوسته گروه مدیریت

سیدحامد قریشی

مدیریت ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

سارینا علیزاده فرد

مدیریت ورودی مهر ۹۵


رتبه دوم

علی نادریان

مدیریت ورودی مهر ۹۵


رتبه سوم

محمدحسین داودنژاد

مدیریت ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

یونس اسمعیل زاده

مدیریت ورودی مهر ۹۶


رتبه دوم

احد رشیدی

مدیریت ورودی مهر ۹۶


رتبه سوم

کارشناسی ناپیوسته گروه برق

جواد شیخ پور قاسمی نیا

مهندسی تکنولوژی الکترونیک ورودی بهمن ۹۵


رتبه اول

محمد محمدمهدی زاده

مهندسی تکنولوژی الکترونیک ورودی بهمن ۹۵


رتبه دوم

کارشناسی ناپیوسته گروه کامپیوتر

سجاد اصفهانی

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ورودی بهمن ۹۵


رتبه اول

فهیمه امامی

مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

کاردانی پیوسته گروه برق

محمدحسین کاملی

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۵


رتبه اول

امیرحسین حدادپور

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

محمد رحمانی

کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی ورودی مهر ۹۶


رتبه دوم

علی طاهری

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی ورودی مهر ۹۶


رتبه اول

کاردانی پیوسته گروه کامپیوتر

فاطمه سادات شاکری

کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم‌افزار کامپیوتر ورودی مهر ۹۵


رتبه اول