برگزاری کارگاه مبارزه با خلق منفی در سال۱۳۹۶

اانجمن علمی-دانشجویی روانشناسی به منظور بررسي اثربخشي آموزش مهارت مقابله با خلق منفي بر اضطراب و استرس ، کارگاه آموزشی با موضوع " مقابله با خلق منفی" را در اسفندماه سال۱۳۹۶ برگزار کرد.