افتخار آفرینی دانشجویان مؤسسه بهار در مسابقات ورزشی منطقه ۹ کشوری