انجمن علمی برق-کامپیوتر برگزارمیکند کارگاه آموزشی فن بیان در سال۱۳۹۷