برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رفتار متقابل T.A

سرفصل‌ها این دوره: تحلیل رفتار متقابل به چه معناست؟ چگونه دنیا را با پیش نویس زندگی خود هماهنگ کنم؟ الگوی شخصیت کدامند؟ چگونه رابطه برقرار کنیم؟ زندگی خود را بنویسیم، پیش نویس های زندگی، تله ها و بازی های روانی ما در رفتار، قراردادهایی برای تغییر و رشد، مردم چرا اینگونه فکر و رفتار می کنند؟