انجمن علمی برگزارمیکند کارگاه آموزشی powerpoint در سال۱۳۹۷