کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی


مؤسسه آموزش عالی بهار کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی با ارائه گواهینامه معتبر از وزارت علوم و تحقیقات برگزار می نماید.

کارگاه تخصصی مصاحبه تشخیصی