تمدید مهلت ثبت نام صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (پذیرش بدون آزمون)


طبق بخـشـنامه مدیـرکل محترم دفتـر گسـترش آمـوزش عـالی وزارت علوم، تحقیـقات و فنـاوری مهـلت ثبت نـام بر اسـاس ســوابق تحصیـلی (پذیــرش بـدون آزمـون) در رشـته محـل‌های ذیـل تا آخـر مهــر ماه ۹۷ تمدیـد گردیـد. لازم به ذکر است ثبت‌نام صـرفاً از طریق سـایت اینترنتی سـازمان سنجـش آمـوزش کـشور صورت می‌پذیرد.

رشته‌های بدون آزمون مؤسسه بهار در سال 97