اطلاعیه شرکت در المپیاد دانشجویی در سال ۱۳۹۷


دانشجویان علاقه مند به شرکت در مرحله مقدماتی المپیاد دانشجویی جهت ثبت نام اولیه و بررسی آن تا تاریخ۱۰/۳۰ /۱۳۹۷ به خانم مهندس صابریان مراجعه نمایند. فهرست رشته ها و موارد امتحانی المپیاد مقدماتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در سال تحصیلی ۹۷-۹۸به شرح ذیل می باشد.

فهرست رشته ها و موارد امتحانی المپیاد مقدماتیفهرست رشته ها و موارد امتحانی المپیاد مقدماتی