برگزیده منتخب مهندسان برق سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی


استاد گرامی جناب آقای مهندس بهروز شوقی مطلق با کمال مسرت و شادمانی انتخاب شایسته شما را به عنوان برگزیده منتخب مهندسان برق سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی را تبریک عرض می نماییم.