کد رشته محل های جدید صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال۱۳۹۸


رشته های کارشناسی پیوسته کد رشته محل رشته های کارشناسی نا پیوسته کد رشته محل
مهندسی برق
۱۴۱۱۵
مهندسی تکنولوژی الکترونیک
۱۳۹۲
مهندسی کامپیوتر
۱۴۱۱۶
مهندسی تکنولوژی قدرت
۱۸۲۷
حسابداری
۱۴۱۱۷
مهندسی تکنولوژی کامپیوتر(نرم افزار)
۲۸۸۲
مدیریت صنعتی
۱۴۱۱۸
رشته های کاردانی پیوسته
کد رشته محل
آموزش زبان انگلیسی
۱۴۱۱۹
الکتروتکنیک
۱۵۴۰
مترجمی زبان انگلیسی
۱۴۱۲۰
الکترونیک
۱۱۳۱
مشاوره
۲۱۷۶۵
کامپیوتر(نرم افزار)
۲۲۲۹
زبان و ادبیات انگلیسی
۲۱۷۶۶